Obchodní podmínky

CzechAirlines s ParkVia je značkou ParkVia Ltd.

1. ParkVia působí pouze jako zprostředkovatel rezervací, veškerou odpovědnost za všechna vozidla nese výhradně parkoviště, hotel či provozovatel parkování s obsluhou ("meet and greet") (dále jen "Poskytovatel parkovací služby"). Souhlasíte, že děláte rezervaci přes ParkVia jen jako přes zprostředkovatele rezervací, poskytnutí parkování je výhradně na Poskytovateli parkovací služby, který tak učiní po vašem příjezdu na dopředu rezervované místo. Poskytovatele parkovacích služeb jsou nezávislé společnosti, nikoli zástupci či zaměstnanci ParkVia. ParkVia není odpovědná za činy, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení či nedbalost žádného z těchto dodavatelů nebo za zranění, smrt, škodu na majetku či jiné škody či výdaje z výše uvedeného vyplývající. ParkVia nenese žádnou odpovědnost a neposkytne žádnou náhradu v případě stávky, zásahu vyšší moci nebo jiné příčiny jdoucí mimo její přímou kontrolu, a nenese žádnou odpovědnost za dodatečné výdaje, opomenutí, zpoždění, změnu trasy nebo kroky státní správy či jakéhokoliv úřadu .

2. ParkVia monitoruje ceny za účelem poskytnutí nejlepšího poměru cena/výkon. Ceny se mohou zvyšovat a snižovat v důsledku speciálních sezónních nabídek. Veškeré uvedené ceny se vztahují k předběžné rezervaci provedené online a není-li uvedeno jinak Poskytovatelem parkovací služby, zahrnují veškeré příslušné daně zdanitelné v krajině poskytovatele a taky veškeré ostatní daně, není-li uvedeno jinak, nebo pokud to to není standardní proces, jako je tomu v USA. V těchto regionech mohou být státní nebo federální daně (nebo rovnocenné daně), přidány k celkové ceně a zobrazeny na potvrzení o rezervací. Bez ohledu na zvolený způsob platby se neúčtují žádné poplatky za provedení platby.

3. Postup rezervace a stornování

4. Webová stránka ParkVia obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. ParkVia tyto webové stránky nekontroluje a neponese odpovědnost za jejich obsah nebo za jakékoli porušení smlouvy či za jakýkoli úmyslný či neúmyslný čin ze strany těchto třetích stran, který vám či vašim spolucestujícím způsobí jakoukoli ztrátu, škodu, zpoždění či zranění. ParkVia nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách a tyto stránky nebudou ze strany ParkVia z hlediska přesnosti či úplnosti nijak zkoumány, sledovány či kontrolovány. Začlenění jakéhokoli odkazu na webovou stránku do webových stránek ParkVia nepředpokládá a neznamená schválení či potvrzení odkazované webové stránky ze strany ParkVia. Pokud se rozhodnete z webových stránek ParkVia vstoupit na webové stránky těchto třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko. Veškerá pravidla, zásady (včetně zásad ochrany soukromí) a provozní postupy webových stránek provozovaných třetími stranami se v případě vaší přítomnosti na těchto stránkách vztahují i na vás. ParkVia nenese odpovědnost za informace, které vám byly poskytnuty třetími stranami.

5. Veškerý obsah webových stránek ParkVia má copyright, ParkVia Ltd, Všechna práva vyhrazena. Ostatní názvy výrobků a společností zde zmíněné, mohou mít ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Obrázky na webových stránkách ParkVia jsou vloženy pouze za účelem prohlížení a nesmí být v jakémkoli formátu ukládány ani stahovány. Recenze zákazníků uvedené na webových stránkách ParkVia nepředstavují názory či stanoviska ParkVia.

6. Informace, software, produkty a služby zveřejněné na webových stránkách ParkVia mohou obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby. ParkVia zejména nezaručuje přesnost a odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti týkající se informací a popisu parkování, hotelů a dalších produktů souvisejících s cestováním zobrazených na této stránce (včetně např. fotografií, soupisu vybavení, obecných popisů produktu atd.), jelikož většina z těchto informací je poskytována Poskytovateli parkovacích služeb. Jakákoli hodnocení zobrazená na webových stránkách ParkVia slouží pouze jako obecná vodítka a ParkVia nezaručuje jejich přesnost. Informace uváděné na této webové stránce jsou pravidelně aktualizovány. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé mohou kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny této webové stránky. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé nečiní jakákoli prohlášení o vhodnosti informací, produktů a služeb uvedených na webových stránkach ParkVia za jakýmkoliv účelem. Zobrazení nabídky prodeje jakýchkoli produktů či služeb na webových stránkach ParkVia nepředstavuje schválení či doporučení těchto produktů či služeb ze strany ParkVia. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky a podmínky, včetně předpokládaných, týkající se těchto informací, softwaru, produktů a služeb z hlediska vhodné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, právního titulu a neporušení předpisů. V žádném případě neponese ParkVia nebo její dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně ale ne výlučně nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody) vyplývající z používání ParkVia webových stránek, nebo související s používáním, zdržením nebo nemožností použití webových stránek ParkVia nebo za jakékoli informace, software, produkty a služby získané prostřednictvím webových stránek ParkVia (včetně např. ztráty užitku, dat, zisku, úspor či příležitostí), ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, i kdy ParkVia a/nebo její dodavatelé věděli o možnosti vzniku těchto škod. ParkVia a její příslušní dodavatelé ponesou odpovědnost za přímou ztrátu vyplývající z použití webových stránek ParkVia, ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, a to až do maximální výše celkové hodnoty transakce, ze které tento nárok v každém jediném případě nebo v řade souvisejících případů vyplývá. Tyto podmínky a výše uvedené vzdání se odpovědnosti nijak neovlivňují vaše zákaznická práva stanovená zákonem.

7. Souhlasíte odškodnit a bránit ParkVia, její affiliate partnery a/nebo její příslušné dodavatele a její úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, žalobními důvody, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále či jinými náklady a výdaji jakéhokoli druhu či povahy, včetně např. přiměřených poplatků za právní a účetní služby, vznesenými či nárokovanými třetími stranami v důsledku:

8. Podmínkou používání webových stránek ParkVia je prohlášení, že webovou stránku ParkVia nebudete používat pro jakýkoli nezákonný účel nebo účel zakázaný těmito podmínkami či oznámeními.

ParkVia Ltd je registrovaná ve Spojeném království pod číslem 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Pravidla zrušení rezervace

Veškeré požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace musíte učinit prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace" na webové stránce ParkVia nebo jejich zasláním e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace činíte ústně, po telefonu nebo přímo s Poskytovateli parkovacích služeb, nebudou vaše požadavky zpracovány. Pokud učiníte požadavek na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace", bude váš požadavek zpracován automaticky a výpovědní lhůta pro stornování (definovaná jako rozdíl mezi datem a časem zaparkování vozidla a časem, kdy se ParkVia dozví o vašem stornování rezervace) se vypočte od okamžiku zadání požadavku na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace". Pokud váš požadavek na stornování rezervace zašlete e-mailem, bude zpracován pouze během pracovní doby a výpovědní lhůta pro stornování bude vypočtena od okamžiku zpracování požadavku ze strany ParkVia. Požadavky na stornování vám tudíž doporučujeme zadávat prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace".

Náhrada nebude poskytnuta v těchto běžných příkladech: